محرک های شیرها

محرک های شیرها

محرک های شیرها

انواع محرک ها

محرک های شیرهای صنعت آب عبارتند از:

  • محرک های الکتریکی
  • محرک های پنوماتیکی
  • محرک های هیدرولیکی

محرک های الکتریکی شیرها

در صنعت آب و در شبک ه های آبرسانی به منظور باز و بسته کردن انواع شیرها با فشارهای مختلف م ی توان با توجه به نیاز و نوع کنترل از محرک های الکتریکی ا ستفاده نمود . از آنجایی که معمولا شیرهای مورد مصر ف در صنعت آب در محل هایی نصب می شوند که دور از دسترس بوده، لذا باز و بسته نمودن و یا ک نترل آ نها از راه دور توسط محرک های الکتریکی ضروری می باشد. از طرف دیگر گسترش فزاینده از نظر کمی و کیفی در صنعت آب و با جایگزین کردن تکنولوژی برتر به جای روش ه ای سنتی این موقعیت را ایجاب می نماید که در سامانه کنترل آب سدها و شبک ه های عظیم شهری و تنظیم آبیاری و آبرسانی و هم چنین مخزن ها و حوضچه های تصفیه خانه ها برای استفاده اتوماتیک از شیر های صنعتی از محرک های الکتریکی استفاده می شود . این محرک ها می توانند با استفاده از پدیده انرژی الکتریکی حوضه وسیعی از خدمات را بر حسب وظیفه تعریف شده انجام داده و در اندازه و تیپ های مختلف قادرند مقدار زیادی از قدرت مکانیکی را به صورت گشتاور منتقل کنند.

برای این که بتوان محرک های الکتریکی گردان را بر روی انواع شیر نصب نمود . اشکال مختلفی ا ز رابط اتصال در دسترس مطابقت می نماید. جهت کسب اطلاعات بیش تر می توان به مرجع شماره 5210 ISO می باشد که فرم و اندازه آنها با استاندارد 21 مراجعه نمود.

این محرک ها بیش ترین مصرف را در صنعت آب دارند و نسبت به گشتاور خروجی و سرعت بسته یا باز شدن شیر قدرت آنها تغییر می کند.بیش ترین محدوده قدرت موتور آنها بین 0/9 تا 1/1 کیلووات است ولی در شیرهای بسیار بزرگ که اغلب در سدها مورد استفاده قرار می گیرند قدرت آنها ممکن است تا 5 کیلووات و بزرگ تر نیز باشد.

محرک های پنوماتیکی

از محرک های پنوماتیکی بیش تر در صنایع و اغلب در مناطقی که امکان انفجار و یا احتراق وجود دارد و یا در شرایطی که شیرها به تعداد دفعات بسیار زیاد باز و بسته می شوند مورد استفاده قرار می گیرند. این محرک ها ممکن است به سامان ه هایی مجهز باشند که در شرایط اضطراری به سرعت شیر را باز کنند یا ببندند.

محرک های هیدرولیکی

محرک های هیدرولیکی بیش تر در شیرهای بسیار بزرگ و شیرهای حفاظت شکستگی مورد استفاده قرار می گیرند. در شیرهایی که به سامانه هیدرولیکی مجهز هستند به غیر از تلمبه هیدرولیکی که با برق کار می کند یک تلمبه هیدرولیکی دستی نیز وجود دارد که در شرایط قطع برق می توان شیر را باز و یا بسته کرد.

تنش هایی که توسط خط لوله بر شیرآلات وارد می شود

خط لوله ممکن است انواع تنش های فشاری، کششی و یا پیچشی را به شیرها وارد کنند. این تنش ها ممکن است ناشی از انبساط و یا انقباض خط لوله به دلیل تغییر درجه حرارت محیط باشند و یا به دلیل حرکت زمین توسط خط لوله بر شیرآلات وارد شود . برای مقابله با این مساله اولا طراحی بدنه و جنس بدنه باید طوری باشد که بتواند تا حدودی این نیروها را تحمل کند و ثانیا با استفاده از تجهیزات حفاظتی مانند اتصالات قابل انبساط این نیروها را خنثی نماید.