گسکت شیاردار

پویان استیل تامین کننده انواع گسکت

انواع گسکت­های اسپیرال­وند بر اساس رینگ داخل و خارج

  • گسکت اسپیرال­وند بدون رینگ Spiral wound Gasket Element only
  • گسکت اسپیرال­وند با رینگ داخل Spiral wound Gasket with inner ring
  • گسکت اسپیرال­وند با رینگ خارج  Spiral wound Gasket with outer ring
  • گسکت اسپیرال­وند با رینگ داخل و خارج Spiral wound Gasket with inner& outer ring